“Super Smooth Film” kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

Gysga düşündiriş:

Örän oňatFilm kontrplaktekiz ýüzüne eýe, düşürmek aňsat we oňat ulanylyş täsiri bar.In engineeringenerçilik gurluşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýän suw ýa-da bug bilen arassalamak aňsat.

28 amaldan soň, iki gezek basmak, bäş gezek gözden geçirmek we ýokary takyklyk ululygy gaplap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

   Islegleriňize görä materialy saýlaň:

Adatça paneller sosna, ewkalipt, tirýek we gaýa bolup durýar, şonuň üçin satyn alanyňyzda bu materiallaryň arasyndaky tapawuda düşünmegiňizi haýyş edýäris.Indiki esasy tagtany saýlamak.Qualityokary hilli gurluşyk kontrplak, köplenç adaty “azyk önümlerini” esasy tagta hökmünde ulanýar, ýöne käbir kompaniýalar üçünji derejeli tagta böleklerini esasy tagta hökmünde ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, aşaky tagtada köplenç has köp boşluk bar we gaýtalanýan ulanyş sany çäkli bolar.

Gurluşyk agaçdan ýasalan önümleriň arasyndaky tapawudy tapawutlandyryň:

Ilki bilen öndürijiniň çig mal guratmak üçin açyk ýeriniň bardygyny ýa-da ýokdugyny görüň.Çig malyň hemmesini ussahanada ulanmazdan ozal guratmalydygy sebäpli, guradylan çig mal bilen guradylmadyk çig malyň arasyndaky agram tapawudy 2 tonna.Ynanyp bolmajak ýaly görünýär, ýöne faktlar plitadaky çyglylygyň azaljakdygyny subut edýär.Ueelimiň ýelme derejesi kontrplakyň peselmegine sebäp bolar.Ikinjiden, materiallaryň hilini barlaň.Çig mal 1/2/3 synplara bölünýär.Birinji synp materialynyň zyýany ýok, deşik ýok we ol tutuş bir panel.Ikinji çig mal döwülýär, ýöne deşik ýok, üçünji çig mal deşik bilen döwülýär.Qualityokary hilli kontrplak birinji derejeli çig maldan ýasalýar.Gowy çig mal bolmasa gowy önüm öndürmek mümkin däl.

Dürli taslamalara görä saýlaň:

Constructionaşaýyş jaý gurluşygy orta ölçegli kombinirlenen kontrplakdan peýdalanmalydyr, sebäbi şöhleleriň we sütünleriň kesişmeleri köp üýtgeýär we köp gatly laminat kesmegi ulanmak amatly däl.

Diwar membranalary orta ölçegli kombinasiýany ulanmalydyr, sebäbi şol bir belent gurluşyk toparynda birleşdirilmeli talaplar bar, birleşdirilmeli talaplar bar, şonuň üçin orta ölçegli kombinasiýa has ýokary ulanylyş derejesini üpjün edip biler.

Gidrawlik dyrmaşma görnüşi gaty beýik ýa-da beýik binalar üçin ulanylýar.Dyrmaşma görnüşi uly formalaryň we süýşýän görnüşleriň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Gurluşygyň tizligini çaltlaşdyrýan we ýer we kran göteriş wagtyny tygşytlaýan gurluşyň gurluşy bilen gatlak boýunça gatlak ýokarlandyryp biler.Belentlikdäki amallaryň howpsuzlygyna amatly.

Umumy köp gatly tagta pol gurluşyk fanerasynyň gurluşygy üçin ulanylýar we galyňlygy 15-18mm bolan köp gatlakly fenolik ýelim faner mümkin boldugyça ulanylýar.Bu görnüşli gurluşyk kontrplakynyň galyň tarapy gaýta-gaýta ulanylandan soň zaýalanar, şonuň üçin köp gatly tagtanyň gyralarynyň tekiz bolmagyny üpjün etmek üçin wagtynda kesilmelidir.

Önümiň parametri

Gelip çykan ýeri Guangxi, Hytaý Esasy material Sosna, ewkalipt
Marka ady Monster Esasy Sosna, ewkalipt ýa-da müşderiler tarapyndan haýyş edilýär
Model belgisi “Super Smooth Film” kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy / Üz / Yz Gara (gündeligi çap edip biler)
Baha BIRINJI SYNP Ueelim MR, melamin, WBP, fenolik
Ölçegi 1830 * 915mm / 1220 * 2440mm Çyglylyk 5% -14%
Galyňlyk 15mm ýa-da talap edilişi ýaly Dykyzlygy 590-675 kg / cbm
Plýuslaryň sany 10 gatlak Şahadatnama FSC ýa-da talap edilişi ýaly
Galyň çydamlylyk +/- 0.3mm Gaplamak Adaty eksport gaplamasy
Ulanylyşy Açyk, gurluşyk, köpri we ş.m. MOQ 1 * 20GP.Az kabul ederliklidir
Eltip bermegiň wagty Sargyt tassyklanylandan soň 20 günüň içinde Tölegiň şerti T / T, L / C.

Kompaniýa

“Xinbailin” söwda kompaniýamyz, esasan, Monster agaç zawody tarapyndan gönüden-göni satylýan gurluşyk kontrplak üçin agent hökmünde çykyş edýär.Fanerimiz jaý gurluşygy, köpri şöhleleri, ýol gurluşygy, uly beton taslamalary we ş.m. üçin ulanylýar.

Önümlerimiz Japanaponiýa, Angliýa, Wýetnam, Taýland we ş.m. eksport edilýär.

Monster Wood senagaty bilen hyzmatdaşlykda 2000-den gowrak gurluşyk alyjy bar.Häzirki wagtda kompaniýa, markasyny ösdürmäge we oňat hyzmatdaşlyk gurşawyny döretmäge ünsi jemläp, gerimini giňeltmäge çalyşýar.

Kepillendirilen hil

1.Kertifikasiýa: CE, FSC, ISO we ş.m.

2. Galyňlygy 1,0-2.2mm bolan materiallardan ýasalýar, bu bazardaky kontrplakdan 30% -50% has çydamly.

3. coreadro tagtasy ekologiýa taýdan arassa materiallardan, birmeňzeş materialdan ýasalýar we kontrplak boşlugy ýa-da sahypany baglanyşdyrmaýar.

FQA

S: Üstünlikleriňiz näme?

J: 1) Zawodlarymyzda kontrplak, laminatlar, ýapyk kontrplak, melamin kontrplak, bölejik tagtasy, agaç şkafy, MDF tagtasy we ş.m. film öndürmek boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe bar.

2) qualityokary hilli çig mal we hil kepilligi bilen önümlerimiz, gönüden-göni zawodda satylýar.

3) Aýda 20000 CBM öndürip bileris, şonuň üçin sargydyňyz gysga wagtda gowşurylar.

S: Kompaniýanyň adyny we nyşanyny kontrplakda ýa-da paketlerde çap edip bilersiňizmi?

J: Hawa, kontrplakda we paketlerde öz logotipiňizi çap edip bileris.

S: Näme üçin Film ýüzli kontrplak saýlaýarys?

J: Film ýüzli kontrplak demir galypdan has gowudyr we galybyň gurluşynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler, demirleri deformasiýa etmek aňsat we abatlanylandan soň hem tekizligini dikeltmek kyn.

S: Iň pes bahaly film kontrplak haýsy?

J: Barmagyň bilelikdäki faneri iň arzan.Coreadrosy arzan bahadan gaýtadan işlenen kontrplakdan ýasalýar.Barmagyň bilelikdäki ýadro kontrplak görnüşini diňe iki gezek ulanyp bolýar.Tapawut, önümlerimiziň gaýtadan ulanylýan wagtyny 10 esse köpeldip biljek ýokary hilli ewkalipt / sosna ýadrosyndan ýasalmagydyr.

S: Näme üçin material üçin ewkalipt / sosna saýlamaly?

J: Ewkalipt agajy has dykyz, has kyn we çeýe.Sosna agajy gowy durnuklylyga we gapdal basyşa garşy durmak ukybyna eýedir.

Önümçilik akymy

1. Çig material → 2.Logs kesmek → 3. Gurady

4. Her şkafda ýelim → 5.Plate tertibi → 6. Sowuk basmak

7. Suw geçirmeýän ýelim / laminasiýa → 8.Hot basmak

9. Kesmek gyrasy → 10. Boýag boýag → 11.Gap


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Brown Film Faced Plywood Construction Shuttering 

   Goňur film kontrplak gurluşygynyň ýapylmagy

   Önümiň beýany Biziň kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmimiziň berkligi bar, deformasiýa aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we bahasy elýeterli 15-20 gezek gaýtadan ulanylyp bilner.Kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolan film çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelimi üpjün etmek üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ...

  • 18mm Film Faced Plywood Film Faced Plywood Standard

   18 mm film kontrplak filmi ýüzli kontrplak Stan ...

   Önümiň beýany 18 mm kontrplak bilen örtülen film ýokary hilli sosna we ewkalipti çig mal hökmünde saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ulanylýar.Önümçilik döwründe işgärlerden goşa tagtalaryň ylmy taýdan gabat gelmezligi üçin tagtalary ýerlikli tertipleşdirmek talap edilýär, ...

  • Black Film Color Veneer Board Film Faced Plywood for Concrete and Construction

   Gara film reňkli şkaf filmi “Plywoo” bilen ýüzbe-ýüz boldy ...

   Önümiň jikme-jiklikleri Mehaniki synag bilen kesgitlenýän häsiýetler: durnukly hil, başlangyç ýelmeşme ≧ 6N, gowy dartyş garşylygy, ýokary öndürijilik, agaç kontrplak deformasiýa ýa-da çişirilmeýär, ýokary ulanylyş tizligi.Tagtanyň galyňlygy birmeňzeş we ýörite ýelim ulanylýar.Esasy tagtanyň A derejesidigine we önümiň galyňlygynyň talaplara laýyk gelýändigine göz ýetiriň.Faner döwülmeýär, güýçli elastik moduly bar, arassalamak we kesmek aňsat, güýçli we gaty, ...

  • High Level Anti-slip Film Faced Plywood

   Levelokary derejeli süýşmäge garşy film faner

   Önümiň beýany, faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan ýokary derejeli garşy film, çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ulanylýar.Önümçilik döwründe işgärlerden ylymsyz ma-dan gaça durmak üçin tagtalary ýerlikli tertipleşdirmek talap edilýär ...

  • Black Brazil Film Faced Plywood for Construction

   Gara Braziliýa filmi gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

   Önümiň beýany rainagyş suwlarynyň girmeginiň öňüni almak üçin gapdalda boşluk ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijiligi bar, üstüni gyrmak aňsat däl.Şonuň üçin adaty laminirlenen panellerden has ýygy ulanylýar.Howasy agyr bolan ýerlerde ulanylyp bilner, döwmek aňsat däl we deformasiýa däl.Gara reňkli film laminatlar esasan 1830mm * 915mm we 1220mm * 2440mm bolup, galyňlygyna görä öndürilip bilner ...

  • Fresh Water Formwork Film Faced Plywood

   Süýji suw görnüşli film faner bilen ýüzbe-ýüz boldy

   Üstünligi 1. temperatureokary temperaturaly şertlerde gysylma, çişme, ýarylmazlyk, deformasiýa bolmaz, ýangyna garşy we ýangyna garşy 2. Güýçli üýtgeýiş, amatly gurnama we sökmek, görnüşi, görnüşi we spesifikasiýasy talaplaryňyza görä düzülip bilner 3. Aýratynlyklary bar mör-möjeklere garşy, poslama garşy, ýokary gatylyk we güýçli durnuklylyk kompaniýasy Biziň Sinbailin söwda kompaniýamyz esasan bir ýaş hökmünde hereket edýär ...