Suwa çydamly ýaşyl PP plastmassa film ýüzli faner

Gysga düşündiriş:

Suwa çydamly ýaşyl PP Plastmassa film görnüşi bilen ýüzbe-ýüz boldyfanerekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialynyň täze görnüşidir.Agaçdan ýasalan önümlerden, polatdan ýasalan önümler, bambuk we agaç ýelimlenen önümler we polatdan ýasalan uly önümlerden soň başga bir täze önüm.Içeri agaçdan ýasaldy we üstü plastmassa bilen örtüldi (PP Plastik).Beton kwadrat sütünleri, diwarlary we üçekleri guýmakda giňden ulanylýar.Esasanam köprüler, beýik belentlikler, tuneller we beýleki taslamalar üçin amatlydyr.Agaçdan ýasalan önümleriň aýratynlyklaryny we plastmassa önümleriniň artykmaçlyklaryny özünde jemleýär, ekologiýa taýdan arassa we amortizirlenen çykdajylary az bolan esasy taslamalara beton guýmak üçin oňat görnüşe öwrülýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Bu önüm esasan ýokary gatly söwda binalarynda, üçekleri, şöhleleri, diwarlary, sütünleri, basgançaklary we binýatlary, köprüleri we tunelleri, suw konserwasiýasy we gidroelektrik taslamalarynda, magdanlar, bentler we ýerasty taslamalarda ulanylýar.

Plastmassa örtülen kontrplak daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamak, gaýtadan işlemek ykdysadyýeti we ykdysady peýdalary, gidroizolýasiýa we poslama garşylygy üçin gurluşyk pudagynyň täze halaýan ýerine öwrüldi.

Sekiz artykmaçlyk

1. moumşak we arassa

Faner berk we ýylmanak bölünýär.Göçürilenden soň, beton gurluşyň üstü we tekizligi bar bolan arassa suw gurluşynyň tehniki talaplaryndan ýokarydyr.Zähmeti we materiallary tygşytlaýan ikinji derejeli gips talap edilmeýär.

2. weeňil we gurmak aňsat

Lighteňil agram, güýçli prosese uýgunlaşmak, görmek, meýilleşdirmek, burawlamak, dyrnaklamak we gurluşyk goldawynyň dürli görnüşleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin isleg boýunça islendik geometrik şekilde emele gelip bolýar.

3. Easyeňil düşürmek

Beton agaç kontrplakyň ýüzüne ýapyşmaýar, goýberiji serişdäni talap etmeýär, aňsatlyk bilen ýykylýar we tozany arassalamak aňsat.

4. Durnuk we howa çydamly

Mechanokary mehaniki güýç, gysylma, çişme, ýarylmazlyk, deformasiýa, deformasiýa, ululyk durnuklylygy, aşgar we poslama garşylyk, ýangyn saklaýjy we suw geçirmeýän, -20 ℃ 60 temperature temperatura şertlerinde gemrijilere we mör-möjeklere çydamly.

5. Bejeriş üçin amatly

Şablon suwy siňdirmeýär we ýörite tehniki hyzmaty ýa-da saklamagy talap etmeýär.

6. Güýçli üýtgeýiş

Görnüşleri, şekilleri we aýratynlyklary gurluşyk taslamalarynyň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

7. Çykdajylary azaltmak

Gaýtadan ulanylýan wagtlar köp, plastmassa örtülen kontrplak 25 esse az däl, şonuň üçin ulanyş bahasy pes.

8. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak

Schli galyndylar we ulanylan şablonlar gaýtadan işlenip bilner, galyndylaryň nol zyňylmagy bilen.

Kompaniýa

“Xinbailin” söwda kompaniýamyz, esasan, Monster agaç zawody tarapyndan gönüden-göni satylýan gurluşyk kontrplak üçin agent hökmünde çykyş edýär.Fanerimiz jaý gurluşygy, köpri şöhleleri, ýol gurluşygy, uly beton taslamalary we ş.m. ulanylýar.

Önümlerimiz Japanaponiýa, Angliýa, Wýetnam, Taýland we ş.m. eksport edilýär.

Monster Wood senagaty bilen hyzmatdaşlykda 2000-den gowrak gurluşyk alyjy bar.Häzirki wagtda kompaniýa, markasyny ösdürmäge we oňat hyzmatdaşlyk gurşawyny döretmäge ünsi jemläp, gerimini giňeltmäge çalyşýar.

Kepillendirilen hil

1.Kertifikasiýa: CE, FSC, ISO we ş.m.

2. Galyňlygy 1,0-2.2mm bolan materiallardan ýasalýar, bu bazardaky kontrplakdan 30% -50% has çydamly.

3. coreadro tagtasy ekologiýa taýdan arassa materiallardan, birmeňzeş materialdan ýasalýar we kontrplak boşlugy ýa-da sahypany baglanyşdyrmaýar.

Önümiň parametri

Gelip çykan ýeri Guangxi, Hytaý Esasy material sosna, ewkalipt
Marka ady Monster Esasy sosna, ewkalipt ýa-da müşderiler tarapyndan haýyş edilýär
Model belgisi Plastmassa örtülen faner / Üz / Yz Greenaşyl plastmassa / adaty (logotip çap edip biler)
Baha / şahadatnama BIRINJI KLAS / FSC ýa-da haýyş Ueelim MR, melamin, WBP, fenolik we ş.m.
Ölçegi 1830mm * 915mm Çyglylygyň mazmuny 5% -14%
Galyňlyk 11.5mm ~ 18mm ýa-da talap edilişi ýaly Dykyzlygy 620-680 kg / cbm
Plýuslaryň sany 8-11 gatlak Gaplamak Adaty eksport gaplamasy
Eltip bermegiň wagty Sargyt tassyklanandan soň 15 günüň içinde MOQ 1 * 20GP.Az kabul ederliklidir
Ulanylyşy Daşarda, köprülerde, beýik belentliklerde, tunellerde we ş.m. Tölegiň şerti T / T, L / C.

 

 

FQA

S: Üstünlikleriňiz näme?

J: 1) Zawodlarymyzda kontrplak, laminat, ýapyk kontrplak, melamin kontrplak, bölejik tagtasy, agaç şkafy, MDF tagtasy we ş.m. film öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe bar.

2) qualityokary hilli çig mal we hil kepilligi bilen önümlerimiz, gönüden-göni zawodda satylýar.

3) Aýda 20000 CBM öndürip bileris, şonuň üçin sargydyňyz gysga wagtda gowşurylar.

S: Kompaniýanyň adyny we nyşanyny kontrplakda ýa-da paketlerde çap edip bilersiňizmi?

J: Hawa, kontrplakda we paketlerde öz logotipiňizi çap edip bileris.

S: Näme üçin Film ýüzli kontrplak saýlaýarys?

J: Film ýüzli kontrplak demir galypdan has gowudyr we galybyň gurluşynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler, demirleri deformasiýa etmek aňsat we abatlanylandan soň hem tekizligini dikeltmek kyn.

S: Iň pes bahaly film kontrplak haýsy?

J: Barmagyň bilelikdäki faneri iň arzan.Coreadrosy arzan bahadan gaýtadan işlenen kontrplakdan ýasalýar.Barmagyň bilelikdäki ýadro kontrplak görnüşini diňe iki gezek ulanyp bolýar.Tapawut, önümlerimiziň gaýtadan ulanylýan wagtyny 10 esse köpeldip biljek ýokary hilli ewkalipt / sosna ýadrosyndan ýasalmagydyr.

S: Näme üçin material üçin ewkalipt / sosna saýlamaly?

J: Ewkalipt agajy has dykyz, has kyn we çeýe.Sosna agajy gowy durnuklylyga we gapdal basyşa garşy durmak ukybyna eýedir.

Önümçilik akymy (Aşakdaky ýaly)

1. Çig material → 2.Logs kesmek → 3. Gurady

4. Her şkafyň üstüne ýelim → 5.Plate tertibi → 6. Sowuk basmak

7. Suw geçirmeýän ýelim / laminasiýa → 8.Hot basmak

9.Kutting gyrasy → 10. Boýag boýag → 11.Gap

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Öz zawodymyzdan gönüden-göni bahany berýäris, şonuň üçin bahamyz has bäsdeşlik edýär.

2. productshli önümler nusgalary goşmak bilen sargydyňyza görä öndürilýär.

3. Hil taýdan berk gözegçilik.Iberişleriň her topary üçin jogapkärdiris.

4. Çalt eltip bermek we ygtybarly eltip bermek usuly.

5. Satuwdan soň ýokary hilli hyzmat ederis.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Plastic Plywood for Construction

   Gurluşyk üçin plastik faner

   Önümiň jikme-jiklikleri Önümçilik döwründe her faner ýörite ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanar we ýelimi sazlamak üçin ussat hünärmenler bilen enjamlaşdyrylar;Fanerde gyzgyn filmi ornaşdyrmak üçin ussat tehnikalary ulanyp, gyrasy 0,05 mm galyňlykda iki taraplaýyn ýelim ulanylýar we içki kontrplak ýadrosy gyzgyn basylandan soň berk baglanyşykly.Fiziki we mehaniki aýratynlyklary, ýokary ... ýaly adaty laminirlenen kontrplakdan has ýokarydyr ...

  • Green Plastic Faced Plywood/PP Plastic Coated Plywood Panel

   Greenaşyl plastmassa ýüzli kontrplak / PP plastik örtükli P ...

   Önümiň jikme-jiklikleri PP filmi her tarapynda 0,5 mm.Pörite PP dyrnagy.Agaç tagtasyndaky deşik qualityokary hilli kontrplak PP plastmassa örtülen kontrplak panelleri suw geçirmeýän we çydamly PP plastmassadan (galyňlygy 0,5 mm), iki tarapynda örtülen we gyzgyn basylandan soň içki kontrplak ýadrosy bilen berk baglanyşykly.PP plastmassa polipropilen hem diýilýär, ajaýyp fiziki aýratynlyklary, poslama garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, gaty ...

  • Plastic PP Film Faced Plywood Shuttering for Construction

   Plastiki PP filmi Co üçin kontrplak ýapylmagy ...

   Gowy Guigang gurluşyk kontrplak öndürijisini saýlamak aşakdaky üç nokada seredip biler: 1. Gündelik çykyşy barlaň.Zawodyň göwrümi näçe uly bolsa, gurluşyk meýdançasynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.2. Zawodyň döredilen ýylyna we iş ygtyýarnamasynyň möhletine görä.3.Ajaýyp çig mal, ösen önümçilik enjamlary, satuwdan soň ajaýyp hyzmat.Gurluşyk kontrplaklarynyň ýüzüni näme üçin boýamak gerek?Th ...

  • High Quality Plastic Surface Environmental Protection Plywood

   Qualityokary hilli plastik ýerüsti daşky gurşaw goragy ...

   Plastinanyň stresini has deňagramlaşdyrmak üçin ýaşyl plastmassa üstündäki faner iki tarapynda plastmassa bilen örtülendir, şonuň üçin egilmek we deformasiýa etmek aňsat däl.Aýna polat rolik kalendaryndan soň, ýüzi has ýumşak we ýagty bolýar;gatylygy uludyr, şonuň üçin berkidilen gum bilen çyzylmagyndan gorkmagyň zerurlygy ýok we könelişen we çydamly.Highokary temperatura şertlerinde çişmeýär, ýarylmaýar we deformasiýa edilmeýär, ýangyna garşy, f ...

  • Durable Green Plastic Faced Laminated Plywood

   Çydamly ýaşyl plastmassa ýüzli laminirlenen kontrplak

   Önümiň beýany Zawodda çydamly plastmassa kontrplak öndürmek üçin ajaýyp tehnologiýa bar.Formanyň içi ýokary hilli agaçdan, daşy suw geçirmeýän we aşaga çydamly plastmassa ýüzünden ýasalýar.24 sagat gaýnadylsa-da, tagtanyň ýelimi şowsuz bolmaz.Plastmassa ýüzli kontrplak gurluşyk faneriniň täsir aýratynlyklaryna, ýokary güýçliligine, berkligine we çydamlylygyna we di ... aňsat ...