Kompaniýa habarlary

 • Faner bilen gara film näme?

  Faner bilen gara film näme?

  Gara film, kontrplak ýa-da deňiz kontrplak diýlip atlandyrylýan kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy.Poslama hüjümine we suwa çydamly, beýleki materiallar bilen aňsat birleşdirilýär we arassalamak we kesmek aňsat.Filmiň kontrplak gyralaryny suw geçirmeýän boýag bilen bejermek, ony ýokary suwa we aşaga çydamly edýär....
  Koprak oka
 • Suw kontrplakdan arassalaň

  Suw kontrplakdan arassalaň

  Arassa suw filmi kontrplakyň anyk jikme-jiklikleri: Ady Arassa suw filminiň kontrplak ölçegi 1220 * 2440mm (4 '* 8'), 915 * 1830mm (3 '* 6') ýa-da galyňlygy 9 ~ 21mm galyňlyk çydamlylygy +/- 0.2mm ( galyňlygy <6mm) +/- 0,5mm (galyňlygy≥6mm) aceüz / Yzky sosna şemaly ýüzüni bejermek polat / poli däl ...
  Koprak oka
 • Faner nädip saýlamaly

  Faner nädip saýlamaly

  Iki gün ozal bir müşderi alan kontrplaklarynyň köpüsiniň ortasynda zaýalanandygyny we hiliniň gaty pesdigini aýtdy.Ol kontrplakdan nädip tanamalydygy barada maňa maslahat berýärdi.Önümleriň her teňňä, bahasy gaty arzan we hili kän bolmaz diýip jogap berdim.
  Koprak oka
 • Satyjylar karantin edilýär - Monster Wood

  Satyjylar karantin edilýär - Monster Wood

  Geçen hepde satuw bölümimiz Beihai gitdi we gaýdyp geleninden soň karantin soraldy.14-den 16-a çenli öýde izolýasiýa edilmegimizi haýyş etdiler we kärdeşimiziň öýüniň gapysyna "möhür" goýuldy.Lukmanlar her gün nuklein kislotasynyň synaglaryny hasaba almak we geçirmek üçin gelýärler.Biz origi ...
  Koprak oka
 • Monster Wood - Beihai gezelenji

  Monster Wood - Beihai gezelenji

  Geçen hepde kompaniýamyz satuw bölüminiň ähli işgärlerine dynç aldy we hemmeleri bilelikde Beýhaýa syýahat etmegi gurady.11-nji iýulda (iýul) irden awtobus bizi ýokary tizlikli demir ýol menziline eltdi, soň bolsa resmi taýdan syýahaty başladyk.Beihai myhmanhanasyna sagat 3: 00-da geldik ...
  Koprak oka
 • Faner hakda - Hil kepilligimiz

  Faner hakda - Hil kepilligimiz

  Daşary ýurtlardan getirilýän we eksport edilýän önümleriň hili we howpsuzlygy üçin ilkinji jogapkär adam hökmünde kompaniýa öz önümleriniň hiline gözegçilik etmek üçin aşakdaky çäreleri görmegi wada berýär: I. "Import we eksport" ýaly degişli kanunlary we düzgünleri ýerine ýetiriň Haryt barlagy ...
  Koprak oka
 • Professional eksport-faner

  Professional eksport-faner

  Bu hepde gümrük işgärleri epidemiýanyň öňüni alyş işlerine ýolbaşçylyk etmek üçin zawodymyza gelip, aşakdaky görkezmeleri berdiler.Agaç önümleri zyýankeşleri we keselleri döreder, şonuň üçin import edilermi ýa-da eksport ediler, gaty agaç bilen baglanyşykly ösümlik önümleriniň hemmesi öň ýokary temperaturada ýakylmalydyr ...
  Koprak oka
 • Silindr görnüşli faner

  Silindr görnüşli faner

  Silindr görnüşli kontrplak, adaty tirýekden has ýeňil, ýokary güýji, berkligi we gurmak aňsat bolan ýokary hilli tirýekden ýasalýar.Surfaceerüsti uly inin kontrplakdan ýasalýar, içki we daşarky epoksi rezin film tekiz, suw geçirmeýän we dem alýar.Silindr görnüşli beton guýmak ...
  Koprak oka
 • Jikme-jik düşündiriş

  Jikme-jik düşündiriş

  18mm * 1220mm * 2440mm Material: Sosna agaç paneli, Ewkalipt we sosna ýadrosy ýelim: coreadro tagtasy melamin ýeliminden, üstki gatlagy bolsa fenolik rezin ýeliminden ýasalýar: 11 gatlak Näçe wagt çägelenen we gyzgyn basyş: 1 gezek sanding, 1 gezek gyzgyn basmak Filmiň görnüşi: Import edilen film (...
  Koprak oka
 • Önümimiziň gowulaşmagy we soraglara jogaplar

  Önümimiziň gowulaşmagy we soraglara jogaplar

  Recentlyakynda önümçilik formulamyz täzelendi, kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolan gyzyl gurluşyk filmi fenol ýelimini ulanýar, üstüniň reňki has ýumşak we suw geçirmeýän gyzyl goňur.Mundan başga-da, ulanylýan ýelimiň mukdary adatdakysyndan 250g, basyş ulalýar we güýçlenýär ...
  Koprak oka
 • Içerki epidemiýa ýene-de ýok edildi

  Içerki epidemiýa ýene-de ýok edildi

  Içerki epidemiýa ýene ýüze çykdy we ýurduň köp bölegi dolandyryş üçin ýapyldy , guangdong, Jilin, şandong, şanhaý we käbir beýleki welaýatlar epidemiýa agyr täsir edýär. Geçirmek howpuny netijeli azaltmak üçin ýüzlerçe sebit stri durmuşa geçirdiler ...
  Koprak oka
 • Gurluşyk gurluşy pudagynda täze ýyldyz, REaşyl PP PLASTIK FILM FACED faner

  Gurluşyk gurluşy pudagynda täze ýyldyz, REaşyl PP PLASTIK FILM FACED faner

  Gurluşyk pudagynyň yzygiderli ösmegi bilen gurluşyk görnüşleriniň görnüşleri hem birin-birin ýüze çykýar.Häzirki wagtda bazardaky bar bolan önümler esasan agaçdan ýasalan önümleri, polatdan ýasalan önümleri, alýumin önümlerini, plastmassa önümlerini we ş.m. öz içine alýar.
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3