Faneriň ýokary ulanylmagy

Greenaşyl tekt PP plastmassa plýonkaly faner ýokary hilli kontrplak, üstü suw geçirmeýän we könelmeýän, ýylmanak we ýalpyldawuk we ajaýyp guýma täsirine eýe bolan PP (polipropilen) plastmassa plýonka bilen örtülendir.Saýlanan sosna agaç hökmünde paneli, esasy material hökmünde ewkalipt ulanýar, ýörite ýelim bilen birleşdirilen bu kontrplak ýokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy, 25 gezek gaýtalanmagy we ýokary ulanylyşy ýaly aýratynlyklara eýe.IMG_20210521_154637_ 副本

Örtülen kontrplak ikinji derejeli galyp, gowy ýalpyldawuk, ýokary gatylyk, ýokary güýç, tekiz ýer.Ikinjiden, gowy suw geçirmeýän we suw geçirmeýän öndürijiligi bar, şonuň üçin şablony deformasiýa we deformasiýa etmek aňsat däl, uzak ömri we dolanyşygy ýokary.Güýçli poslama garşy häsiýetleri bar, diňe birnäçe güýçli kislotalar we aşgarlar oňa zeper ýetirer we umuman garşy durup biler.产品 10_ 副本

Ueelim: melamin ýelimi we fenolik ýelim

Coreadro tagtasy melamin ýeliminden, üstki gatlagy bolsa fenolik rezin ýeliminden ýasalýar. Surfaceerüsti örtük, güýçli suw geçirmeýän öndürijilikli fenolik rezin ýelimidir we ýadro tagtasy melamin ýeliminden (0,45KG çenli bir gatly ýelim) ), berk baglanyşyk öndürijiligi.

Önümlerimiziň 8 artykmaçlygy:

1. qualityokary hilli ewkalipt şkafyny, birinji derejeli paneli saýlaň, gowy materiallar gowy önüm öndürip biler

2. ueelimiň mukdary ýeterlikdir we her tagta adaty tagtalara garanyňda 5 guýruk köp ýelimdir

3. Zyňylan tagtanyň tekizligini we arra dykyzlygynyň gowydygyny üpjün etmek üçin berk dolandyryş ulgamy.

4. Basyş ýokary.

5. Önüm deformasiýa ýa-da egrilen däl, galyňlygy birmeňzeş we tagtanyň üstü tekiz.

6. ueelim 13% milli standartyna laýyklykda melaminden ýasalýar we önüm gün şöhlesine, suwa we çyglylyga çydamly.

7. Geýmäge çydamly, ýylylyga çydamly, çydamly, peselmeýän, gabygy ýok, 16 gezekden köp gezek ulanylyp bilner.

8. Gowy berklik, ýokary güýç we ýokary ulanyş wagtlary.

5_ 副本 _ 副本

Näme üçin özümizi saýlaýarys?

1Qualityokary hilli önümler we durnukly zawod dolandyryşy

Zawod dolandyryşymyz önümiň hiliniň durnuklylygyny üpjün etmek we hil derejesini saklamak üçin Japaneseaponiýanyň JAS standartyny durmuşa geçirýär.

2100% wizual gözden geçirmek

Zawod gözegçilerimiz önümiň öň we arka görnüşine 100% wizual gözegçilik ederler.

3 、Agressiw satuw topary, ajaýyp hyzmat

Satuw toparymyz, satuwdan öňki professional aragatnaşyk, jikme-jik sargyt yzarlamasy we satuwdan soň gowy hyzmat edip biler.

4 、Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurup bileris diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.


Iş wagty: Awgust-07-2022