Faner hakda - Hil kepilligimiz

Daşary ýurtlardan getirilýän we eksport edilýän önümleriň hili we howpsuzlygy üçin ilkinji jogapkär adam hökmünde kompaniýa öz önümleriniň hiline gözegçilik etmek üçin aşakdaky çäreleri görmegi wada berýär:

I. "Hytaý Halk Respublikasynyň import we eksport harytlaryny barlamak kanuny", "Hytaý Halk Respublikasynyň haýwanlara we ösümliklere karantine girmek we çykmak baradaky kanuny" we ýerine ýetiriş düzgünleri, degişli kanunlary we düzgünleri ýerine ýetiriň, we öndürilen we eksport edilen önümleriň hiline we howpsuzlygyna jogapkär boluň we bir zawoda ýetiň, bellige alyş belgisi ýörite zawod belgisine bagyşlanýar.

2. Çig we kömekçi materiallaryň hiline berk gözegçilik ediň.Kompaniýanyň önümleriniň ähli çig we kömekçi materiallary ökde üpjün edijilerden gelýär we import edýän ýurduň düzgünleriniň we tehniki ülňüleriniň talaplaryna laýyk gelýär.

3. Önümiň hiline we howpsuzlygyna gözegçilik ulgamynyň netijeli işlemegini üpjün ediň.

4. Kompaniýa tarapyndan eksport edilýän önümleriň hemmesi barlagdan we karantinden geçdi we import edýän ýurduň ýa-da sebitiň kadalaryna we tehniki ülňülerine, şeýle hem gözleg we karantin bölümleriniň we müşderileriň talaplaryna laýyk gelýär.Täsir bar bolsa, kärhana jogapkärçiligi öz üstüne alýar we degişli dolandyryş bölümi tarapyndan kanuna laýyklykda edilýän bejergini kabul edýär.

5. Kompaniýa, ýalan bolsa, oňa degişli ähli kanuny jogapkärçiligi öz üstüne aljakdygyny wada berýär.

仓库 _ 副本

Kepillendirilen hil

1.Kertifikasiýa: CE, FSC, ISO we ş.m.

2. Galyňlygy 1,0-2.2mm bolan materiallardan ýasalýar, bu bazardaky kontrplakdan 30% -50% has çydamly.

3. coreadro tagtasy ekologiýa taýdan arassa materiallardan, birmeňzeş materialdan ýasalýar we kontrplak boşlugy ýa-da sahypany baglanyşdyrmaýar. 

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

1.Melaminiň beton görnüşli kontrplakdan ýasalan ýüzüni suw ýa-da bug bilen arassalamak aňsat engineering in engineeringenerçilik gurluşyk netijeliligini üpjün edýär.

2. Çydamly eşiklere çydamly, adaty kislota we aşgar himiki maddalara poslama garşydyr. Mör-möjeklere garşy, ýokary gatylygy we berk durnuklylygy bar.

3. Doňdurma garşylygy we ýokary temperatura öndürijiligi, berk berkligi bar. Gaty şertlerde ulanylsa-da, gaty gowy ýerine ýetirýär.

4. Hiç hili gysylma, çişme, ýarylma, ýokary temperatura şertlerinde deformasiýa ýok, ýangyna garşy we ýangyna garşy, 10-15 gezekden köp gezek ulanylyp bilner.


Iş wagty: Iýun-17-2022