Habarlar

 • Faner bilen gara film näme?

  Faner bilen gara film näme?

  Gara film, kontrplak ýa-da deňiz kontrplak diýlip atlandyrylýan kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy.Poslama hüjümine we suwa çydamly, beýleki materiallar bilen aňsat birleşdirilýär we arassalamak we kesmek aňsat.Filmiň kontrplak gyralaryny suw geçirmeýän boýag bilen bejermek, ony ýokary suwa we aşaga çydamly edýär....
  Koprak oka
 • Suw kontrplakdan arassalaň

  Suw kontrplakdan arassalaň

  Arassa suw filmi kontrplakyň anyk jikme-jiklikleri: Ady Arassa suw plýonkasynyň kontrplak ölçegi 1220 * 2440mm (4 '* 8'), 915 * 1830mm (3 '* 6') ýa-da galyňlygy 9 ~ 21mm galyňlyk çydamlylygy +/- 0.2mm ( galyňlygy <6mm) +/- 0,5mm (galyňlygy≥6mm) aceüz / Yzky sosna şemaly ýüzüni bejermek polat / poli däl ...
  Koprak oka
 • Faneriň ýokary ulanylmagy

  Faneriň ýokary ulanylmagy

  Greenaşyl tekt PP plastmassa plýonkaly faner ýokary hilli kontrplak, üstü suw geçirmeýän we könelmeýän, ýylmanak we ýalpyldawuk we ajaýyp guýma täsirine eýe bolan PP (polipropilen) plastmassa plýonka bilen örtülendir.Saýlanan sosna agaç hökmünde agaç, esasy material hökmünde ewkalipt, ...
  Koprak oka
 • Awgust aýynda Monster Wood

  Awgust aýynda Monster Wood

  Awgust aýyna girip, gurluşyk zawodynyň ikinji ýarymy ýuwaş-ýuwaşdan ýygnalyp, ýokary hadysalara ýeter, sebäbi ýylyň ikinji ýarymynda ýagyş ýylyň birinji ýarymyndan has az.Yssy tomusda gün şöhlesi güýçli, çig ma ...
  Koprak oka
 • Faner nädip saýlamaly

  Faner nädip saýlamaly

  Iki gün ozal bir müşderi alan kontrplaklarynyň köpüsiniň ortasynda zaýalanandygyny we hiliniň gaty pesdigini aýtdy.Ol kontrplakdan nädip tanamalydygy barada maňa maslahat berýärdi.Önümleriň her teňňä, bahasy gaty arzan we hili kän bolmaz diýip jogap berdim.
  Koprak oka
 • Täze gyzgyn önümler

  Täze gyzgyn önümler

  Häzirki wagtda zawodymyz täze meşhur önüm ~ ewkalipt barmak bilen birikdirilen kontrplak (gaty agaç mebel tagtasy) çykarýar.Barmak bilen birleşdirilen kontrplak maglumatlary: Ewkaliptiň barmak bilen birleşdirilen kontrplak ölçegi 1220 * 2440mm (4 '* 8') Galyňlygy 12mm, 15mm, 16mm, 18mm galyňlyga çydamlylyk +/- 0.5mm ýüz / arka ...
  Koprak oka
 • Satyjylar karantin edilýär - Monster Wood

  Satyjylar karantin edilýär - Monster Wood

  Geçen hepde satuw bölümimiz Beihai gitdi we gaýdyp geleninden soň karantin soraldy.14-den 16-a çenli öýde izolýasiýa edilmegimizi haýyş etdiler we kärdeşimiziň öýüniň gapysyna "möhür" goýuldy.Lukmanlar her gün nuklein kislotasynyň synaglaryny hasaba almak we geçirmek üçin gelýärler.Biz origi ...
  Koprak oka
 • Monster Wood - Beihai gezelenji

  Monster Wood - Beihai gezelenji

  Geçen hepde kompaniýamyz satuw bölüminiň ähli işgärlerine dynç aldy we hemmeleri bilelikde Beýhaýa syýahat etmegi gurady.11-nji iýul (irden) awtobus bizi ýokary tizlikli demir ýol menziline eltdi, soň bolsa resmi taýdan ýola başladyk.Beihai myhmanhanasyna sagat 3: 00-da geldik ...
  Koprak oka
 • Faner bazary möwsümden daşary

  Faner bazary möwsümden daşary

  Köp in engineeringenerçilik taslamalary hökümetden geçmeli we in engineeringenerçiligi ýerlikli tertipleşdirmeli.Käbir sebitlerde gurluşyk taslamalary birnäçe gezek ýerine ýetirilmegini talap edýär, bu bolsa taslama diskiniň işleýşinde aňsatlyk bilen ysmazlyga we oňaýsyzlyga sebäp bolup biler.Köprü ýaly in Engineeringenerçilik bölümleri ...
  Koprak oka
 • Rainagyş möwsüminden soň, kontrplak bazaryna has uly isleg bolup biler

  Rainagyş möwsüminden soň, kontrplak bazaryna has uly isleg bolup biler

  Rainagyş möwsüminiň täsiri rainagyşyň we suw joşmalarynyň makro ykdysadyýetine täsiri esasan üç ugurdan ybarat: Birinjiden, gurluşyk meýdançasynyň şertlerine täsir eder we şeýlelik bilen gurluşyk pudagynyň gülläp ösmegine täsir eder.Ikinjiden, ugruna täsir eder ...
  Koprak oka
 • MELAMINE ACERINE .ETIRILEN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

  MELAMINE ACERINE .ETIRILEN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

  Rainagyş suwlarynyň girmeginiň öňüni almak üçin gapdalda boşluk ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijiligi bar, üstüni gyrmak aňsat däl.Şonuň üçin adaty laminirlenen panellerden has ýygy ulanylýar.Howasy agyr bolan ýerlerde ulanylyp bilner, döwmek aňsat däl we deformasiýa däl.Th ...
  Koprak oka
 • Zawod önümçiligi barada

  Zawod önümçiligi barada

  Zawodyň ilkinji tanyşdyrylyşy : Monster Wood Industry Co., Ltd., agaç panelleriniň doglan ýeri bolan Guigang şäheriniň Kintang etrabynda ýerleşýän Heibao Wood Industry Co. Ltd.-den resmi taýdan üýtgedildi.Sijiang derýasynyň basseýniniň orta akymlarynda we Guilong Exp-a ýakyn ýerde ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7