Gurluşyk üçin ýokary hilli gara film kontrplak

Gysga düşündiriş:

Bu ýokary hilligara film kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldygurluşyk üçin bir gezek gyzgyn basylyp ýa-da iki gezek gyzgyn basylyp bilner.Esasan beton guýulýan gurluşyk, jaýlar, köprüler, mekdepler, hassahanalar, suw tygşytlaýyş taslamalary we beýleki taslamalar üçin ulanylýar.Qualityokary hilli gara filmli ýüzli kontrplakyň ýüzi gaty tekiz we ýagty, şonuň üçin beton guýlanda gaty gowy ýerine ýetirijilik görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Rainagyş suwlarynyň girmeginiň öňüni almak üçin gapdalda boşluk ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijiligi bar, üstüni gyrmak aňsat däl.Şonuň üçin adaty laminirlenen panellerden has ýygy ulanylýar.Howasy agyr bolan ýerlerde ulanylyp bilner, döwmek aňsat däl we deformasiýa däl.

Gara reňkli laminatlar esasan 1830mm * 915mm we 1220mm * 2440mm bolup, 8-11 gat müşderileriň galyňlyk talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.Ikinji gyzgyn press, şablonyň birmeňzeşligini, oňat baglanyşyk güýjüni we ýapyşyklygyny we birmeňzeşligini üpjün etmek üçin tekizlemek üçin ulanylýar.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1. acksaryklar: Sebäpler: paneliň ýarylmagy, rezin tagtanyň döwülmegi.Öňüni alyş çäreleri: Ekranda (tagtalary saýlanyňyzda), olary saýlamaga üns beriň, weýran etmeýän plastik tagtalary ekrana çykaryň we tertipli tertipläň.

2. Gabat gelmek: Sebäp: plastmas tagta, gury tagta, doldurmak gaty uly (aralyk gaty uly (gaty kiçi). Öňüni alyş çäreleri: deşigi belli bir ululykda dolduryň we asyl deşikden ýokary bolup bilmez.

3. Ak syzmak: Sebäp: Gyzyl ýag bir ýa-da iki gezek geçende birmeňzeş däl.Öňüni alyş çäreleri: Barlag wagtynda gyzyl ýagy el bilen goşuň.

4. Partlama tagtasy: Sebäp: çygly tagta (plastmas tagta) ýeterlik derejede gurak däl.Çäreler: ippingük daşaýarka agaç ýadro tagtalaryny barlaň.

5. Tagtanyň üstü gödek: Sebäp: deşigi dolduryň, agaç ýadro tagtasynyň pyçak guýrugy has inçe.Öňüni alyş çäreleri: tekiz agaç ýadro tagtasyny saýlamaga synanyşyň.

Kompaniýa

“Xinbailin” söwda kompaniýamyz, esasan, Monster agaç zawody tarapyndan gönüden-göni satylýan gurluşyk kontrplak üçin agent hökmünde çykyş edýär.Fanerimiz jaý gurluşygy, köpri şöhleleri, ýol gurluşygy, uly beton taslamalary we ş.m. üçin ulanylýar.

Önümlerimiz Japanaponiýa, Angliýa, Wýetnam, Taýland we ş.m. eksport edilýär.

Monster Wood senagaty bilen hyzmatdaşlykda 2000-den gowrak gurluşyk alyjy bar.Häzirki wagtda kompaniýa, markasyny ösdürmäge we oňat hyzmatdaşlyk gurşawyny döretmäge ünsi jemläp, gerimini giňeltmäge çalyşýar.

Kepillendirilen hil

1.Kertifikasiýa: CE, FSC, ISO we ş.m.

2. Galyňlygy 1,0-2.2mm bolan materiallardan ýasalýar, bu bazardaky kontrplakdan 30% -50% has çydamly.

3. coreadro tagtasy ekologiýa taýdan arassa materiallardan, birmeňzeş materialdan ýasalýar we kontrplak boşlugy ýa-da sahypany baglanyşdyrmaýar.

Parametr

Gelip çykan ýeri Guangxi, Hytaý Esasy material sosna, ewkalipt
Model belgisi Gurluşyk üçin ýokary hilli gara film kontrplak Esasy sosna, ewkalipt ýa-da müşderiler tarapyndan haýyş edilýär
Baha Birinji synp / Üz / Yz Gara
Ölçegi 1830mm * 915mm / 1220mm * 2440mm Ueelim MR, melamin, WBP, fenolik
Galyňlyk 18mm ýa-da talap edilişi ýaly Çyglylyk 5% -14%
Plýuslaryň sany 8-11 gatlak Eltip bermegiň wagty Sargyt tassyklanylandan soň 20 günüň içinde
Ulanylyşy Açyk, gurluşyk, köpri şöhleleri we ş.m. Gaplamak Adaty eksport gaplamasy
Dykyzlygy 500-700 kg / cbm Tölegiň şerti T / T, L / C.

 

FQA

S: Üstünlikleriňiz näme?

J: 1) Zawodlarymyzda kontrplak, laminatlar, ýapyk kontrplak, melamin kontrplak, bölejik tagtasy, agaç şkafy, MDF tagtasy we ş.m. film öndürmek boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe bar.

2) qualityokary hilli çig mal we hil kepilligi bilen önümlerimiz, gönüden-göni zawodda satylýar.

3) Aýda 20000 CBM öndürip bileris, şonuň üçin sargydyňyz gysga wagtda gowşurylar.

S: Kompaniýanyň adyny we nyşanyny kontrplakda ýa-da paketlerde çap edip bilersiňizmi?

J: Hawa, kontrplakda we paketlerde öz logotipiňizi çap edip bileris.

S: Näme üçin Film ýüzli kontrplak saýlaýarys?

J: Film ýüzli kontrplak demir galypdan has gowudyr we galybyň gurluşynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler, demirleri deformasiýa etmek aňsat we abatlanylandan soň hem tekizligini dikeltmek kyn.

S: Iň pes bahaly film kontrplak haýsy?

J: Barmagyň bilelikdäki faneri iň arzan.Coreadrosy arzan bahadan gaýtadan işlenen kontrplakdan ýasalýar.Barmagyň bilelikdäki ýadro kontrplak görnüşini diňe iki gezek ulanyp bolýar.Tapawut, önümlerimiziň gaýtadan ulanylýan wagtyny 10 esse köpeldip biljek ýokary hilli ewkalipt / sosna ýadrosyndan ýasalmagydyr.

S: Näme üçin material üçin ewkalipt / sosna saýlamaly?

J: Ewkalipt agajy has dykyz, has kyn we çeýe.Sosna agajy gowy durnuklylyga we gapdal basyşa garşy durmak ukybyna eýedir.

Önümçilik akymy

1. Çig material → 2.Logs kesmek → 3. Gurady

4. Her şkafda ýelim → 5.Plate tertibi → 6. Sowuk basmak

7. Suw geçirmeýän ýelim / laminasiýa → 8.Hot basmak

9. Kesmek gyrasy → 10. Boýag boýag → 11.Gap


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Black Film Color Veneer Board Film Faced Plywood for Concrete and Construction

   Gara film reňkli şkaf filmi “Plywoo” bilen ýüzbe-ýüz boldy ...

   Önümiň jikme-jiklikleri Mehaniki synag bilen kesgitlenýän häsiýetler: durnukly hil, başlangyç ýelmeşme ≧ 6N, gowy dartyş garşylygy, ýokary öndürijilik, agaç kontrplak deformasiýa ýa-da çişirilmeýär, ýokary ulanylyş tizligi.Tagtanyň galyňlygy birmeňzeş we ýörite ýelim ulanylýar.Esasy tagtanyň A derejesidigine we önümiň galyňlygynyň talaplara laýyk gelýändigine göz ýetiriň.Faner döwülmeýär, güýçli elastik moduly bar, arassalamak we kesmek aňsat, güýçli we gaty, ...

  • Brown Film Faced Plywood Construction Shuttering 

   Goňur film kontrplak gurluşygynyň ýapylmagy

   Önümiň beýany Biziň kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmimiziň berkligi bar, deformasiýa aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we bahasy elýeterli 15-20 gezek gaýtadan ulanylyp bilner.Kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolan film çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelimi üpjün etmek üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ...

  • 15mm Formwork Phenolic Brown Film Faced Plywood

   15mm forma fenolik goňur film ýüzli kontrplak

   Önümiň beýany Bu 15 mm görnüşli fenolik goňur film ýüzli kontrplak poslama we çyglylyga ýokary çydamly, sementden arassalanýar we arassalanýar we arassalanýar.Coreadrosy suw geçirmeýän we çişmez, döwülmez ýaly güýçli.Goňur reňkli ýüzli kontrplakyň gyralary suwdan goraýan boýag bilen örtülendir.Önümiň artykmaçlyklary • Ölçegi: ...

  • Fresh Water Formwork Film Faced Plywood

   Süýji suw görnüşli film faner bilen ýüzbe-ýüz boldy

   Üstünligi 1. temperatureokary temperaturaly şertlerde gysylma, çişme, ýarylmazlyk, deformasiýa bolmaz, ýangyna garşy we ýangyna garşy 2. Güýçli üýtgeýiş, amatly gurnama we sökmek, görnüşi, görnüşi we spesifikasiýasy talaplaryňyza görä düzülip bilner 3. Aýratynlyklary bar mör-möjeklere garşy, poslama garşy, ýokary gatylyk we güýçli durnuklylyk kompaniýasy Biziň Sinbailin söwda kompaniýamyz esasan bir ýaş hökmünde hereket edýär ...

  • 18mm Film Faced Plywood Film Faced Plywood Standard

   18 mm film kontrplak filmi ýüzli kontrplak Stan ...

   Önümiň beýany 18 mm kontrplak bilen örtülen film ýokary hilli sosna we ewkalipti çig mal hökmünde saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ulanylýar.Önümçilik döwründe işgärlerden goşa tagtalaryň ylmy taýdan gabat gelmezligi üçin tagtalary ýerlikli tertipleşdirmek talap edilýär, ...

  • Concrete Formwork Wood Plywood

   Beton görnüşli agaç faner

   Önümiň beýany Filmi bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmimiziň berkligi bar, deformasiýa aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we bahasy elýeterli 15-20 gezek gaýtadan ulanylyp bilner.Kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolan film çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Faner ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi e ...