Biz hakda

123456
guaishou

“Monster Wood Co., Ltd.” -iň 20 ýyldan gowrak dowamly ösüşinde önümlerimiz Hytaýyň köp welaýatynda gowy satyldy we Europeewropa, ABŞ, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere we ýurtlara eksport edildi. Biziň baý tejribämiz bar dürli agaç panellerden önüm.Zawod 170,000 inedördül metr meýdany eýeleýär, 200 hünärli işçi we 40 sany häzirki zaman önümçilik liniýasy bar we ýyllyk önümçiligi 250,000 kub metre ýetýär.“Monster Wood Team” uzak wagtlap agaç panelleri gözlemek we öndürmek bilen meşgullanýan we ýokary derejeli agaç panellerini öndürmäge üns berýän saýlama işgärler topary bar.Ygtybarly zawod gözleýän bolsaňyz, Monster Wood saýlamaga mynasyp öndüriji bolar.

Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak we hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak üçin elmydama agaç panelleri pudagyna üns berýäris, önümçilik bilimlerini yzygiderli öwrenýäris we önümçilik tehnologiýasyny gowulandyrmak üçin ulanýarys.20 ýyldan gowrak wagt bäri agaç panelleri öndürilende, Monster Wood müşderileriň arasynda gowy abraý gazandy.Müşderileriň köpüsi Monster Wood bilen uzak möhletli hyzmatdaş hökmünde ösdi. Monster wood Co., Ltd.çyn ýürekden, joşgun we ýeňiş gazanmakdyr!

Kompaniýanyň ruhy

Ösüşi abraý bilen gözläň, hil bilen ýaşaň!

Kompaniýanyň missiýasy

Abraýly ösen kärhana boluň we şablon pudagynda marka boluň!

Iş filosofiýasy

Pragmatiki täzelik, jemleýji gowulaşmalar, gowy hile tarap!

Hyzmat filosofiýasy

Heartüregiňize hyzmat ediň we wadalaryňyzy ýerine ýetiriň, hyzmatdaşlaryňyza arkaýyn, aladasyz we bagtly bolsun!

Hyzmatdaşlyk düşünjesi

Tüýs ýürekden, joşgunly we ýeňiş gazanmak!

Işe bolan garaýyş

Efficiencyokary netijelilik, ýokary hilli, ýokary bitewilik!

Monster Wood Industry, güýçli topar, yhlas, tehnologiýa we hil bilen müşderilere hyzmat edýän kompaniýa.Bu biziň maksadymyz.