Gurluşyk agaç önümlerini öndürmekde 20 ýyllyk tejribe

Önümler

 • Concrete Formwork Wood Plywood

  Betondan ýasalan agaç faner

  Önümiň beýany Filmiň ýüzbe-ýüz bolýan faneriniň berkligi bar, deformasiýa etmek aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we bahasy elýeterli 15-20 gezek gaýtadan ulanylyp bilner.Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan film çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ulanylýar.D ...

 • Building Red Plank/Concrete Formwork Plywood

  Gyzyl tagta / beton görnüşli faner gurmak

  Önümiň jikme-jiklikleri Binanyň gyzyl tagtasynyň berkligi bar, deformasiýa etmek aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan amatly we amatly 10-18 gezek ulanylyp bilner.Binanyň gyzyl tagtasy çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar; qualityokary hilli ýelim / ýeterlik ýelim ulanylýar we ýelimi sazlamak üçin hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin faner ýelimini gaýnadýan maşynyň täze görnüşi ulanylýar.Önümçilik döwründe ...

 • Water-Resistant Green PP Plastic Film Faced Formwork Plywood

  Suwa çydamly ýaşyl PP plastmassa film görnüşli faner

  Önümiň jikme-jigi Bu önüm, esasan, beýik gatly söwda binalarynda, üçekleri, şöhleleri, diwarlary, sütünleri, basgançaklary we binýatlary, köprüleri we tunelleri, suw konserwasiýasy we gidroelektrik taslamalary, magdanlar, bentler we ýerasty taslamalarda ulanylýar.Plastmassa örtülen faner, daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak, gaýtadan işlemek ykdysadyýeti we ykdysady peýdalary, gidroizolýasiýa we poslama garşylygy üçin gurluşyk pudagynyň täze söýgüsine öwrüldi.Sekiz artykmaçlyk 1. Smoothumşak we arassa ...

 • Waterproof Board

  Suw geçirmeýän tagta

  Önümiň maglumatlary PVC-den başga-da, onuň çig malyna kalsiý karbonat, stabilizator we beýleki himiki maddalar girýär.Has gowy suw geçirmeýän tagtany öndürmek üçin kompaniýamyz ösen awtomatlaşdyryş, ýokary kuwwatly önümçilik enjamlary we önümçilik tehnologiýasy taýdan tehnologiýalaryň doly toplumyny özüne çekýär.Täzelenmegi dowam etdirýäris, ýokary hilli ýadro we ýerüsti materiallary ulanýarys we içerde we daşary ýurtlarda müşderilere täze we ekologiýa taýdan arassa önümler hödürlemegi umyt edýäris.Talap edýänçäňiz ...

 • 18mm Film Faced Plywood Film Faced Plywood Standard

  18 mm film kontrplak filmi ýüzbe-ýüz faner standarty

  Önümiň beýany 18 mm-lik kontrplak bilen örtülen film, çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ulanylýar.Önümçilik döwründe işgärlerden goşa tagtalaryň ylmy taýdan gabat gelmezligi, esasy tagtalaryň ýerleşdirilmegi we betwe artykmaç tikişleriň öňüni almak üçin tagtalary ýerlikli tertipleşdirmek talap edilýär ...

 • Top Quality Red Color Veneer Board with Pine and Eucalyptus Material

  Sosna we Ewkalipt materialy bilen ýokary hilli gyzyl reňkli şkaf tagtasy

  Önümiň jikme-jiklikleri Gyzyl tagta 28 prosess arkaly ýasalýar we şekillendirilýär, iki gezek basylanda, bäş gezek gözden geçirilýär we gaplanylmazdan ozal ýokary takyklyk bolýar.Smoothumşak reňk we birmeňzeş galyňlyk, mehaniki synag bilen kesgitlenýän häsiýetler, depelenme, oňat süýşme, hasyl güýji, täsir güýji, iň ýokary dartyş güýji, deformasiýa, gatylyk, ýokary gaýtadan ulanmak tizligi, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, partlama garşy, we şeýle adaty ulanylandan soň gabygyny aýyrmak aňsat.Bu amatly ...

 • Super Smooth Film Faced Plywood

  “Super Smooth Film” faner bilen ýüzbe-ýüz bolýar

  Önümiň beýany Gurluşyk agaçdan ýasalan önümleriň arasyndaky tapawudy tapawutlandyryň: Ilki bilen öndürijiniň çig maly guratmak üçin açyk ýeriniň bardygyny görüň.Çig malyň hemmesini ussahanada ulanmazdan ozal guratmalydygy sebäpli, guradylan çig mal bilen guradylan çig malyň arasyndaky agram tapawudy 2 tonna.Ynanyp bolmajak ýaly görünýär, ýöne faktlar plitadaky çyglylygyň azaljakdygyny subut edýär.Ueelimiň ýelmeşme derejesi sebäp bolar ...

 • MDF board/Density board

  MDF tagtasy / Dykyzlyk tagtasy

  Önümiň jikme-jiklikleri Adatça, MDF PVC adsorbsion gapy panelleri üçin esasy material hökmünde ulanylýar.Has jikme-jik, MDF ammar otaglarynda, aýakgap şkaflarynda, gapy gapaklarynda, penjire örtüklerinde, etek çyzyklarynda we ş.m. ulanylýar. MDF öý mebel pudagynda köp sanly amaly ulanýar.Onuň artykmaçlyklary görnüp dur, MDF-iň kesiş bölümi birmeňzeş reňk we bölejikleriň paýlanyşy ýalydyr.Surfaceer tekiz we gaýtadan işlemek ýönekeý;Gurluşy ykjam, şekillendiriş ukyby ajaýyp, bu ...

 • China Wholesale Chipboard Melamine Factories - Fresh Water Formwork Film Faced Plywood – Xinbailin

  Hytaý lomaý lomaý melamin zawodlary - Süýji suw görnüşli film faner bilen ýüzbe-ýüz - Sinbailin

  Üstünlik 1. temperatureokary temperaturaly şertlerde gysylma, çişme, ýarylmazlyk, deformasiýa bolmaz, ýangyna garşy we ýangyna garşy 2. Güýçli üýtgeşiklik, amatly gurnama we sökmek, görnüşi, görnüşi we spesifikasiýasy talaplaryňyza görä düzülip bilner 3. Aýratynlyklary bar mör-möjeklere garşy, poslama garşy, ýokary gatylyk we güýçli durnuklylyk Parametr elementiň gymmaty kepillendiriş 1 ýyl Esasy material sosna, Ewkalipt Satuwdan soňky hyzmat onlaýn tehniki goldaw üçin ...

 • China Wholesale Plywood Features Suppliers - Black Brazil Film Faced Plywood for Construction – Xinbailin

  Hytaý lomaý kontrplak aýratynlyklary üpjün edijiler - Gara Braziliýa filmi gurluşyk üçin kontrplak bilen ýüzbe-ýüz - Sinbailin

  Önümiň beýany rainagyş suwunyň girmeginiň öňüni almak üçin gapdalda boşluk ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijiligi bar, üstüni gyrmak aňsat däl.Şonuň üçin adaty laminirlenen panellerden has ýygy ulanylýar.Howanyň agyr ýerlerinde ulanylyp bilner, döwmek aňsat däl we deformasiýa däl.Gara reňkli laminatlar esasan 1830mm * 915mm we 1220mm * 2440mm bolup, müşderileriň 8-11 gatlagynyň galyňlyk talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.Ikinjisi ...

 • China Wholesale Home Plywood Manufacturers - Melamine Faced Concrete Formwork Plywood – Xinbailin

  Hytaý lomaý öý kontrplak öndürijileri - Melamin beton görnüşli faner fanaty - Sinbailin

  Önümiň beýany rainagyş suwunyň girmeginiň öňüni almak üçin gapdalda boşluk ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijiligi bar, üstüni gyrmak aňsat däl.Şonuň üçin adaty laminirlenen panellerden has ýygy ulanylýar.Howanyň agyr ýerlerinde ulanylyp bilner, döwmek aňsat däl we deformasiýa däl.Gara reňkli laminatlar esasan 1830mm * 915mm we 1220mm * 2440mm bolup, müşderileriň 8-11 gatlagynyň galyňlyk talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.Ikinji gyzgyn ...

 • China Wholesale Melamine Faced Plywood Factories - Brown Film Faced Plywood Construction Shuttering  – Xinbailin

  Hytaý lomaý melamin kontrplak zawodlary - Goňur film kontrplak gurluşynyň ýapylmagy - Sinbailin

  Önümiň beýany Filmiň ýüzbe-ýüz bolýan faneriniň berkligi bar, deformasiýa etmek aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we bahasy elýeterli 15-20 gezek gaýtadan ulanylyp bilner.Faner bilen ýüzbe-ýüz bolýan film çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümi gowulandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ...

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • 4988b40e
 • IMG_20210606_140628
 • IMG_20210606_140714
 • FSC+LOGO_副本3

Gysgaça düşündiriş :

“Guangxi Guigang Monster Wood Industry Co., Ltd.” faner we faner öndüriji bilen ýüzbe-ýüz bolýan uly göwrümli filmdir. Biziň kompaniýamyz 170000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we umumy maýa goýumlary 2 milliondan gowrak.bizde 66 hünärmen, 200-e golaý ökde hünärmen bar. Biziň öz söwda kompaniýamyz bar: Guangxi Xinbailin International Trade Co., Ltd.Woodhli görnüşli agaç önümlerini eksport etmek. Ösen önümçilik we synag enjamlary ýokary hilli önüm öndürmek üçin zerur kepillikdir, kärhana önümçilikde öňdebaryjy derejä ýetmegimizi üpjün etmek üçin önümçilik enjamlaryny döwrebaplaşdyrmaga uly ähmiýet berýär.40 sany öňdebaryjy önümçilik liniýasyny satyn aldyk, ýyllyk önümçilik ukyby 250000 cbm (50000 bölek).Önümler Aziýa, Amerika, Eastakyn Gündogar, Afrika, Europeewropa we ş.m. satylyp bilner.Biziň kompaniýamyz gowy ynamy saklaýar we iň oňat önümleri we hyzmatlary üpjün etmek üçin el-aýakdan ajaýyplyk döredýär.

Kompaniýa barada käbir maglumatlar

Agşamlar we habarlar

 • Esasy maglumatlar we Önüm hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

  Köp müşderileriň we dostlaryň önümlerimize deslapky düşünýändiklerine ynanýaryn, Gurluşyk önümlerini öndüriji hökmünde Monster Wood önümleriniň, şol sanda zawodda we gurluşyk meýdançasyna eltilmeginiň umumy meselelerini jikme-jik düşündireris.Biziň ulanýan çig malymyz arça ...

 • Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky konfliktiň agaç pudagyna edýän täsiri nähili?

  Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky konflikt uzak wagt bäri doly çözülmedi.Uly agaç serişdeleri bolan ýurt hökmünde bu, beýleki ýurtlara ykdysady täsir edýär.Europeanewropa bazarynda Fransiýa we Germaniýa agaja uly isleg bildirýär.Fransiýa üçin, Russiýa we ...

 • Faner halkara bazaryndaky üýtgeşmeler

  Japaneseaponiýanyň soňky habarlaryna görä, ýapon kontrplak importy 2019-njy ýylda gaýtadan ýokarlandy. Ozal epidemiýa we köp faktorlar sebäpli Japanaponiýanyň kontrplak importy ýylsaýyn peselýärdi.Bu ýyl ýapon kontrplak importy pandemiň golaýynda güýçli dikeldiler ...

 • Önümimiziň gowulaşmagy we soraglara jogaplar

  Recentlyakynda önümçilik formulamyz täzelendi, kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan gyzyl gurluşyk filmi fenol ýelimini ulanýar, ýüzüniň reňki has ýumşak we suw geçirmeýän gyzyl goňur.Mundan başga-da, ulanylýan ýelimiň mukdary adatdakysyndan 250g, basyş ulalýar we güýçlenýär ...

 • Içerki epidemiýa ýene-de ýok edildi

  Içerki epidemiýa ýene-de ýüze çykdy we ýurduň köp bölegi dolandyryş üçin ýapyldy , guangdong, Jilin, şandong, şanhaý we käbir welaýatlar epidemiýa agyr täsir edýär. Wirus ýokaşmak howpuny netijeli azaltmak üçin ýüzlerçe sebit stri amala aşyrdylar ...

 • link (2)
 • link (3)
 • link (9)
 • link (10)
 • link (6)
 • link (8)
 • link (5)
 • link (11)
 • link (4)
 • link (7)
 • 3_10160942446332
 • link (12)
 • link (1)