Gurluşyk agaç önümlerini öndürmekde 20 ýyllyk tejribe

Önümler

 • Beton görnüşli agaç faner

  Beton görnüşli agaç faner

  Önümiň beýany Biziň kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmimiziň berkligi bar, deformasiýa aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we bahasy elýeterli 15-20 gezek gaýtadan ulanylyp bilner.Kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolan film çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ulanylýar.D ...

 • Gyzyl tagta / beton görnüşli faner gurmak

  Gyzyl tagta / beton görnüşli faner gurmak

  Önüm jikme-jiklikleri Biziň binamyz gyzyl tagtanyň berkligi bar, deformasiýa aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we elýeterli 10-18 gezek ulanylyp bilner.Binanyň gyzyl tagtasy çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar; qualityokary hilli ýelim / ýeterlik ýelim ulanylýar we ýelimi sazlamak üçin hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelim gaýnadýan maşynyň täze görnüşi ulanylýar.Önümçilik döwründe ...

 • Suwa çydamly ýaşyl PP plastmassa film ýüzli faner

  Suwa çydamly ýaşyl PP plastmassa film ýüzli faner

  Önümiň jikme-jigi Bu önüm esasan ýokary gatly söwda binalarynda, üçekleri, şöhleleri, diwarlary, sütünleri, basgançaklary we binýatlary, köprüleri we tunelleri, suw konserwasiýasy we gidroelektrik taslamalary, magdanlar, bentler we ýerasty taslamalarda ulanylýar.Plastmassa örtülen kontrplak daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamak, gaýtadan işlemek ykdysadyýeti we ykdysady peýdalary, gidroizolýasiýa we poslama garşylygy üçin gurluşyk pudagynyň täze halaýan ýerine öwrüldi.Sekiz artykmaçlyk 1. moumşak we arassa ...

 • Suw geçirmeýän tagta

  Suw geçirmeýän tagta

  Önümiň maglumatlary PVC-den başga-da, onuň çig malynda kalsiý karbonat, stabilizator we beýleki himiki maddalar bar.Has gowy suw geçirmeýän tagtany öndürmek üçin kompaniýamyz önümçilik tehnologiýasy taýdan ösen awtomatlaşdyryş, ýokary kuwwatly önümçilik enjamlary we tehnologiýalaryň doly toplumyny özüne çekýär.Täzelenmegi dowam etdirýäris, ýokary hilli ýadro we ýerüsti materiallary ulanýarys we içerde we daşary ýurtlarda müşderilere täze we ekologiýa taýdan arassa önümler hödürlemegi umyt edýäris.Talap edýänçäňiz ...

 • 18 mm film kontrplak filmi ýüzli kontrplak standarty

  18 mm film kontrplak filmi ýüzli kontrplak standarty

  Önümiň beýany 18 mm kontrplak bilen örtülen film ýokary hilli sosna we ewkalipti çig mal hökmünde saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin kontrplak ýelimini bişirýän maşynyň täze görnüşi ulanylýar.Önümçilik döwründe işgärlerden goşa tagtalaryň ylmy taýdan gabat gelmezligi, esasy tagtalaryň ýerleşdirilmegi we betwe artykmaç tikişlerden gaça durmak üçin tagtalary ýerlikli tertipleşdirmek talap edilýär ...

 • Sosna we Ewkalipt materialy bilen ýokary hilli gyzyl reňkli şkaf tagtasy

  Sosna we Ewkalipt materialy bilen ýokary hilli gyzyl reňkli şkaf tagtasy

  Önümiň jikme-jiklikleri Gyzyl tagta 28 prosess arkaly ýasalýar we şekillendirilýär, iki gezek basylýar, bäş gezek gözden geçirilýär we gaplanylmazdan ozal ýokary takyklyk kesgitlenýär.Düzümine, gatylygyna, ýokary ulanylyş tizligine, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, partlama garşy, tekiz reňk we birmeňzeş galyňlyk, gabyk ýok, oňat süýümlilik, hasyl güýji, täsir güýji, iň ýokary dartyş güýji ýaly mehaniki synag arkaly kesgitlenýän häsiýetler, we ol şeýle adaty ulanylandan soň gabyklamak aňsat.Bu amatly ...

 • “Super Smooth Film” kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  “Super Smooth Film” kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

  Önümiň beýany materialy zerurlyklaryňyza görä saýlaň: Adatça paneller sosna, ewkalipt, tirýek we gaýa, şonuň üçin satyn alanyňyzda bu materiallaryň arasyndaky tapawuda düşüniň.Indiki esasy tagtany saýlamak.Qualityokary hilli gurluşyk kontrplak, köplenç adaty “azyk önümlerini” esasy tagta hökmünde ulanýar, ýöne käbir kompaniýalar üçünji derejeli tagta böleklerini esasy tagta hökmünde ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, aşaky tagtada köplenç has köp boşluk bar we gaýtalanýanlaryň sany ...

 • MDF tagtasy / Dykyzlyk tagtasy

  MDF tagtasy / Dykyzlyk tagtasy

  Önümiň jikme-jiklikleri Adatça, MDF PVC adsorbsion gapy panelleri üçin esasy material hökmünde ulanylýar.Has jikme-jik, MDF ammar otaglarynda, aýakgap şkaflarynda, gapy gapaklarynda, penjire örtüklerinde, etek çyzyklarynda we ş.m. ulanylýar. MDF öý mebel pudagynda köp sanly amaly ulanýar.Onuň artykmaçlyklary görnüp dur, MDF-iň kesiş bölümi birmeňzeş reňk we bölejikleriň paýlanyşy ýalydyr.Surfaceer tekiz we gaýtadan işlemek ýönekeý;Gurluşy ykjam, şekillendiriş ukyby ajaýyp, ...

 • Hytaý lomaý öý kontrplak öndürijileri - Melamin beton görnüşli faner - Sinbailin

  Hytaý lomaý öý kontrplak öndürijileri - Melamin beton görnüşli faner - Sinbailin

  Önümiň beýany rainagyş suwlarynyň girmeginiň öňüni almak üçin gapdalda boşluk ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijiligi bar, üstüni gyrmak aňsat däl.Şonuň üçin adaty laminirlenen panellerden has ýygy ulanylýar.Howasy agyr bolan ýerlerde ulanylyp bilner, döwmek aňsat däl we deformasiýa däl.Gara reňkli laminatlar esasan 1830mm * 915mm we 1220mm * 2440mm bolup, 8-11 gat müşderileriň galyňlyk talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.Ikinji gyzgyn ...

 • Hytaý lomaý melamin kontrplak zawodlary - Goňur film kontrplak gurluşynyň ýapylmagy - Sinbailin

  Hytaý lomaý melamin kontrplak zawodlary - Goňur film kontrplak gurluşynyň ýapylmagy - Sinbailin

  Önümiň beýany Biziň kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmimiziň berkligi bar, deformasiýa aňsat däl, çişirilmeýär we ekologiýa taýdan arassa we bahasy elýeterli 15-20 gezek gaýtadan ulanylyp bilner.Kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolan film çig mal hökmünde ýokary hilli sosna we ewkalipt saýlaýar;Qualityelimi sazlamak üçin ýokary hilli we ýeterlik ýelim ulanylýar we hünärmenler bilen enjamlaşdyrylýar;Birmeňzeş ýelim çotgasyny üpjün etmek we önümi gowulandyrmak üçin kontrplak ýelim bişirýän maşynyň täze görnüşi ...

 • Hytaý lomaý çipboard melamin zawodlary - Süýji suwdan ýasalan film faner bilen ýüzbe-ýüz - Sinbailin

  Hytaý lomaý çipboard melamin zawodlary - Süýji suwdan ýasalan film faner bilen ýüzbe-ýüz - Sinbailin

  Üstünligi 1. temperatureokary temperaturaly şertlerde gysylma, çişme, ýarylmazlyk, deformasiýa bolmaz, ýangyna garşy we ýangyna garşy 2. Güýçli üýtgeýiş, amatly gurnama we sökmek, görnüşi, görnüşi we spesifikasiýasy talaplaryňyza görä düzülip bilner 3. Aýratynlyklary bar mör-möjeklere garşy, poslama garşy, ýokary gatylyk we güýçli durnuklylyk Parametr elementiň gymmaty kepillendiriş 1 ýyl Esasy material sosna, Ewkalipt Satuwdan soňky hyzmat onlaýn tehniki goldaw ...

 • Hytaý lomaý kontrplak aýratynlyklaryny üpjün edijiler - Gara Braziliýa filmi gurluşyk üçin kontrplak - Sinbailin

  Hytaý lomaý kontrplak aýratynlyklaryny üpjün edijiler - Gara Braziliýa filmi gurluşyk üçin kontrplak - Sinbailin

  Önümiň beýany rainagyş suwlarynyň girmeginiň öňüni almak üçin gapdalda boşluk ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijiligi bar, üstüni gyrmak aňsat däl.Şonuň üçin adaty laminirlenen panellerden has ýygy ulanylýar.Howasy agyr bolan ýerlerde ulanylyp bilner, döwmek aňsat däl we deformasiýa däl.Gara reňkli laminatlar esasan 1830mm * 915mm we 1220mm * 2440mm bolup, 8-11 gat müşderileriň galyňlyk talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.Ikinjisi ...

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • 厂区 2
 • 仓库
 • 生产 车间
 • 1_ 副本

Gysgaça düşündiriş :

“Guangxi Guigang Monster Wood Industry Co., Ltd.” kontrplak we kontrplak öndüriji bilen ýüzbe-ýüz bolýan uly göwrümli filmdir. Biziň kompaniýamyz 170000 inedördül metrden gowrak meýdany tutýar we umumy maýa goýumlary 2 milliondan gowrak.bizde 66 hünärmen, 200-e golaý ökde işçi bar. Biziň öz söwda kompaniýamyz bar: Guangxi Xinbailin International Trade Co., Ltd.Her dürli agaç önümlerini eksport etmek. Ösen önümçilik we synag enjamlary ýokary hilli önüm öndürmek üçin zerur kepillik bolup durýar, kompaniýa önümçilikde öňdebaryjy derejä ýetmegimizi üpjün etmek üçin önümçilik enjamlaryny döwrebaplaşdyrmaga uly ähmiýet berýär.40 sany öňdebaryjy önümçilik liniýasyny satyn aldyk, ýyllyk önümçilik ukyby 250000 kub (600000 bölek).Önümler Aziýa, Amerika, Eastakyn Gündogar, Afrika, Europeewropa we ş.m. satylyp bilner.Biziň kompaniýamyz gowy ynamy saklaýar we iň oňat önümleri we hyzmatlary üpjün etmek üçin el-aýak bilen ajaýyp döredýär.

Kompaniýa barada käbir maglumatlar

Agşamlar we habarlar

 • Faner bilen gara film näme?

  Gara film, kontrplak ýa-da deňiz kontrplak diýlip atlandyrylýan kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy.Poslama hüjümine we suwa çydamly, beýleki materiallar bilen aňsat birleşdirilýär we arassalamak we kesmek aňsat.Filmiň kontrplak gyralaryny suw geçirmeýän boýag bilen bejermek, ony ýokary suwa we aşaga çydamly edýär....

 • Suw kontrplakdan arassalaň

  Arassa suw filmi kontrplakyň anyk jikme-jiklikleri: Ady Arassa suw plýonkasynyň kontrplak ölçegi 1220 * 2440mm (4 '* 8'), 915 * 1830mm (3 '* 6') ýa-da galyňlygy 9 ~ 21mm galyňlyk çydamlylygy +/- 0.2mm ( galyňlygy <6mm) +/- 0,5mm (galyňlygy≥6mm) aceüz / Yzky sosna şemaly ýüzüni bejermek polat / poli däl ...

 • Faneriň ýokary ulanylmagy

  Greenaşyl tekt PP plastmassa plýonkaly faner ýokary hilli kontrplak, üstü suw geçirmeýän we könelmeýän, ýylmanak we ýalpyldawuk we ajaýyp guýma täsirine eýe bolan PP (polipropilen) plastmassa plýonka bilen örtülendir.Saýlanan sosna agaç hökmünde agaç, esasy material hökmünde ewkalipt, ...

 • Awgust aýynda Monster Wood

  Awgust aýyna girip, gurluşyk zawodynyň ikinji ýarymy ýuwaş-ýuwaşdan ýygnalyp, ýokary hadysalara ýeter, sebäbi ýylyň ikinji ýarymynda ýagyş ýylyň birinji ýarymyndan has az.Yssy tomusda gün şöhlesi güýçli, çig ma ...

 • Faner nädip saýlamaly

  Iki gün ozal bir müşderi alan kontrplaklarynyň köpüsiniň ortasynda zaýalanandygyny we hiliniň gaty pesdigini aýtdy.Ol kontrplakdan nädip tanamalydygy barada maňa maslahat berýärdi.Önümleriň her teňňä, bahasy gaty arzan we hili kän bolmaz diýip jogap berdim.

 • baglanyşyk (2)
 • baglanyşyk (3)
 • baglanyşyk (9)
 • baglanyşyk (10)
 • baglanyşyk (6)
 • baglanyşyk (8)
 • baglanyşyk (5)
 • baglanyşyk (11)
 • baglanyşyk (4)
 • baglanyşyk (7)
 • 3_10160942446332
 • baglanyşyk (12)
 • baglanyşyk (1)